ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА КАНДИДАТ СЛУЖИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ГРАЖДАНСКО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРИ ФРАМ ООД

Целта на настоящото Информационно съобщение е да обясни, как, за какъв период и за какви цели, ще бъдат използвани предоставените от Вас лични данни. Молим да се запознаете внимателно с изложеното по – долу.

I. От кого ще се ползват личните Ви данни

Личните Ви данни ще се ползват изключително от ФРАМ ООД, ЕИК148102560, седалище и адрес на управление град Варна, кв. Аспарухово, ж.к Дружб а№10, ет.1, ап.4   управлявано и представлявано БОЙКО ТИХОМИРОВ КУРТЕВ и ХРИСТО ДИМЧЕВ ЖЕЛЕЗОВ имейл адрес [email protected] , като Администратор на лични данни.

В случай, че имате въпроси относно ползването на Вашите лични данни или желаете да упражните правата си, като субект на лични данни, молим да се свържете с Отговорника по защита на личните  на Дружеството на:

Имейл [email protected];

Адрес: „ФРАМ ООД, ЕИК148102560, седалище и адрес на управление град Варна, кв. Аспарухово, ж.к Дружба№10, ет.1, ап.4   управлявано и представлявано БОЙКО ТИХОМИРОВ КУРТЕВ и ХРИСТО ДИМЧЕВ ЖЕЛЕЗОВ

на вниманието на Отговорника по защита на личните данни;

II. За какви цели ще се ползват личните Ви данни и на какво основание ще бъдат

обработвани. Необходимост.

А) Цели

1. преддоговорна и текуща идентификация на кандидат служителя, служителя или изпълнителя;

2. преддоговорна и текуща оценка за квалификация и надеждност на кандидат служителя,служителя или изпълнителя;

3. административно обслужване на договора със служителя или изпълнителя;

4. изпълнение на права и задължения по договора със служителя или изпълнителя;

5. обработка на молби, искания и др. от кандидат служителя, служителя или изпълнителя;

6. изпълнение на мотивационни и социални програми, включително такива за получаване на обратна връзка от служителя;

7. вътрешна статистика, отчети и справки свързани с конкретно трудово или гражданско правоотношение със служителя съответно изпълнителя;

8. уреждане на вземания и спорове между Дружеството и кандидат служителя, служителя илиизпълнителя;

9.  контрол на достъпа, ведно със спазване на договореното работно време;

10. обучения, професионално развитие и кариерно израстване на служителя;

Дружеството не използва процеси на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране по смисъла на Регламента.

При необходимост да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото ще ви предоставим възможност да изразите съгласие,.

Б) Основания

– Спрямо цели от 1 до 5 – чл. 6, ал. 1, б. „Б“ от Регламента, обработването е необходимо за сключването и/или изпълнението на договор и чл. 6, ал. 1, б. „В“ от Регламента, обработването е необходимо за спазването на законово задължение на ФРАМ ООД;

– Спрямо цели от 6 до 10 – чл. 6, ал. 1, б. „Е“ от Регламента, обработването е необходимо за целите на правните интереси на ФРАМ ООД и по – конкретно, за задоволяване и защита на същите;

– Спрямо цел 10 – чл. 6, ал. 1, б. „А“ от Регламента, субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни и чл. 6, ал. 1, б. „Е“ от Регламента, обработването е

необходимо за целите на правните интереси на Фрам ООД и по – конкретно, за подобряване квалификацията на служителя и резултатите от неговата дейност за Дружеството;

В) Необходимост

В областта на трудовите и като цяло гражданско правните договорни отношения, предоставянето и ползването на лични данни на кандидат служители, служители и изпълнители е необходимо, както за изпълнение на законови задължения на страните по договорното правоотношение, така и за правилното и пълно изпълнение на предмета на самите договори. Без тези лични данни, Дружеството не би могло да обезпечи пълното и законосъобразно изпълнение на задълженията си като работодател или възложител, както и да защити своите и на служителите си трудови и други гражданско правни интереси.

III. Кои Ваши лични данни ще събираме и ползваме:

Само личните данни, който са нужни за посочените в т. II, б. А по – горе цели, ще бъдат ползвани от Дружеството, като основно това са:

А) Категория „Общи лични данни“:

– Име, презиме, фамилия;

– ЕГН, ЛНЧ или друг официален и универсален идентификатор;

– Националност;

– Постоянен и настоящ адрес;

– Електронна поща;

– Телефонен номер;

– Банкова сметка;

IV. На кого може да се наложи да предоставим Вашите лични данни:

В определени случай, за постигане на целите посочени в т. II, б. А по – горе, може да се наложи да предоставим личните Ви данни на:

– държавни регулаторни и други органи – НОИ, НАП, КЗЛД, КФН, МВР, Главна инспекция по труда, съд, прокуратура и др.

Всички трети страни, които в определени случаи може да получат данните ви, ще са изрично задължени да пазят и обработват същите съобразно изискванията на Регламента и когато е приложимо Закона зазащита на личните данни.

Дружеството не възнамерява да предоставя личните Ви данни на трети лица извън Европейският съюз. Вслучай на отчетена необходимост от такова предоставяне, същото ще бъде извършено съобразно изискванията на Регламента, при спазване на всички мерки за безопасност и утвърдените в Дружеството

процедури.

V. Вашите права като субект на личните данни

Във връзка с обработването на Вашите лични данни, имате следните права:

– да разберете какви Ваши лични данни обработваме и да поискате копие от същите;

– да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, когато това е технически възможно;

– да поискате да коригираме неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

– да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:

· личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и не е налице законово задължение или правен интерес за Дружеството ни, въз основа на които законосъобразно да продължава да ги пази;

· когато сте оттеглили своето съгласие и няма друго правно регламентирано основание за обработването им;

· когато обработването е незаконосъобразно;

· когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас, като  администратор на лични данни;

· когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на

информационното общество.

– да поискате от ФРАМ ООД да ограничим обработването на личните Ви данни, когато:

· оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим

коректността на личните данни;

· обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

· Дружеството ни не се нуждае повече от личните Ви данни за целите за които са били

събрани, но Вие изисквате да бъдат запазени за установяването, упражняването или

защитата на Ваши правни претенции;

· сте възразили сте срещу обработването на данните основано на наличието на правен интерес

за Дружеството ни, докато трае проверката, дали правните интереси на Дружеството имат преимущество пред Вашите такива.

– да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с нарочно искане за това, отправено до Дружеството (само за случаите, когато обработването на личните данни се базира на предоставено съгласие);

– да възразите срещу определени видове обработка, както и когато обработването се основава единствено на правен интерес за Дружеството ни;

– на жалба до надзорния орган, който за Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница – www.cpdp.bg;

VI. Колко дълго ще обработваме и съхраняваме личните Ви данни:

Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани, докато е налице нормативно установено основание за това. Можете да прочетете повече за това, как ще използваме и съхраняваме Вашите лични данни на интернет страницата ни – https://www.fram.bg, където ще намерите Политика за защита на личните данни на Дружеството, в която са описани процесите и условията за ползване и съхранение на лични данни, както и Информационното съобщение по чл. 13 от Регламента

Кoнтакт с отговорника за лични данни:
За контакт с отговорник на лични данни може да се свържите на телефон 052 65 47 47 или на адрес град Варна, кв. Аспарухово ж.к Дружба 10

Документи за изтегляне:
Политика за защита на данните
Форма за оттегляне на съгласие
Форма за изискване на данни

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

Вземи код за отстъпка на стойност 5 лева за първата ти покупка.

С натискането на бутона се съгласяваш да получаваш промоционални съобщения от нас.